(English follows Dutch)

Benthem Crouwel Architects BV is gevestigd aan de Generaal Vetterstraat 61, 1059 BT te Amsterdam. We zijn bereikbaar onder 020 – 642 01 05, www.benthemcrouwel.nl en office@benthemcrouwel.nl. Wij verwerken persoonsgegevens volgens de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en behandelen uw gegevens op een vertrouwelijke en ordentelijke wijze. Hoe wij één en ander verwerken staat in dit privacystatement.

PRIVACYVERKLARING BENTHEM CROUWEL ARCHITECTS

In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens. Wij doen er alles aan om het vertrouwen dat in ons gesteld wordt door het verstrekken van die gegevens waar te maken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en wanneer wij gegevens uitwisselen met derden, zorgen wij voor partners die hun betrouwbaarheid kunnen aantonen door privacyverklaringen en verwerkersovereenkomsten. Deze verklaringen en overeenkomsten leggen wij vast in een register.

VERANTWOORDELIJKHEID

Als bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens volgens de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke.

DOEL

Wij verwerken persoonlijke gegevens van contactpersonen in het kader van een deugdelijke bedrijfsvoering en administratie. Hiervoor worden door ons de volgende gegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Functie (indien van toepassing)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • E-mailadres
 • Gegevens die, in voorkomend geval, noodzakelijk zijn bij de uitvoering van een overeenkomst, zoals een btw-nummer en een IBAN-nummer

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens en/of gegevens van minderjarigen.

GOOGLE ANALYTICS

De website van Benthem Crouwel Architects maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Daarom hebben we een overeenkomst voor gegevensverwerking afgesloten met Google. Met betrekking tot uw privacy zijn de acht laatste tekens van uw IP-adres onzichtbaar gemaakt en delen we uw gegevens niet met andere services die zijn verbonden met Google.

SOCIALE MEDIA

Op onze website zijn enkele knoppen voor sociale media te vinden. Houd er rekening mee dat de beheerders van deze providers uw persoonlijke gegevens verzamelen.

RECHTEN BETROKKENE

Door het achterlaten van gegevens waarbij verwezen wordt naar de privacy statement en/of het lezen van dit privacy statement gaat u akkoord op het door ons verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG. Let wel, als wij niet uw toestemming hebben, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijderen van gegevens. U kunt uw toestemming voor het verwerken van de gegevens te allen tijde intrekken. U heeft het recht op gegevensoverdracht van uw gegevens naar u of een ander door u genoemde organisatie. Een verzoek hiertoe kunt u mailen naar office@benthemcrouwel.nl.

Mocht u van mening zijn dat uw gegevens niet juist worden gebruikt of dat deze niet goed zijn beveiligd, dan kunt u hierover contact met ons opnemen via office@benthemcrouwel.nl. In het uiterste geval wijzen wij u in dat kader ook op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren onze gegevens in het kader van het zakelijk belang en niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is.

Gegevensverstrekking

De gegevens worden geheel en alleen voor de uitvoering van overeenkomsten gedeeld met partijen die zich aan diezelfde overeenkomst hebben verbonden. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Daarnaast delen wij de gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. Wij verkopen onze gegevens niet aan derden.

Informatiebeveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben de benodigde technische maatregelen genomen teneinde de persoonsgegevens optimaal te beveiligen. Te denken valt aan:

 • Toegangsbeveiliging kantoorgebouwen
 • Toepassing van een adequaat wachtwoordbeleid
 • Beveiliging communicatieapparatuur
 • Beveiliging en up-to-date houden van software en website
 • Verwijderen verouderde gegevens
 • Toegang tot (persoons)gegevens is alleen mogelijk voor hiertoe geautoriseerde werknemers.

VRAGEN

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over de toegang tot of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via e-mail of telefoon +31 20 642 01 05. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 26 July 2019. Deze verklaring kan worden gewijzigd als gevolg van wetswijzigingen of nieuwe jurisprudentie. Daarom adviseren wij u om deze sectie regelmatig te raadplegen wanneer u onze website bezoekt.

English

Benthem Crouwel Architects is located on Generaal Vetterstraat 61, 1019 BT in Amsterdam. We can be reached at number 020 – 642 01 05, www.benthemcrouwel.nl and office@benthemcrouwel.nl. We process personal data according to the Dutch law “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)” (General Data Protection Regulation). We treat your personal data confidentially and in an orderly manner. The process is described in this privacy statement.

PRIVACY STATEMENT BENTHEM CROUWEL ARCHITECTS

This statement explains how we process personal data. We aim to live up to the trust placed in us by providing us with personal data. We work with advanced and secure information systems and whenever we exchange data and information with third parties, we make sure these partners can verify their reliability through their own privacy statements and processing agreements. We record these statements in a register.

RESPONSIBILITY

As a company, we are responsible for the processing of personal data. We process these data according to the Dutch law “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)” (General Data Protection Regulation). We are the controller.

PURPOSE

We process personal data from contact persons within the context of proper operational management and administration. We process the following data:

 • First name and surname
 • Gender
 • Company name
 • Position (if applicable)
 • Address data
 • Phone number (landline and mobile number)
 • Email-address
 • Data that, where appropriate, are necessary for the performance of an agreement, such as a VAT number and an IBAN number

We do not process special and/or sensitive personal data and/or data from minors.

GOOGLE ANALYTICS

The website of Benthem Crouwel Architects uses Google Analytics cookies. That is why we have entered into a data processing agreement with Google. Regarding your privacy, the eight last characters of your IP address are invisible and we do not share your information with other services connected to Google.

SOCIAL MEDIA

Some buttons for social media can be found on our website. Please note that the administrators of these providers collect your personal information.

RIGHTS OF PERSONS CONCERNED

By providing us with your data with reference to the privacy statement, and/or by reading the privacy statement, you agree to the processing of your personal data by us within the meaning of article 6 paragraph 1 sub a of the AVG (General Data Protection Regulation). Please note that if we do not have your permission, we may not be able to serve you well.

You have the right to view, correct or delete data. You can withdraw your permission for the processing of your data at any time. You have the right to data transfer your data to you or another organization mentioned by you. You can send a request for this to office@benthemcrouwel.nl.

If you believe that your information is not used correctly or that it is not properly protected, you can contact us about this at office@benthemcrouwel.nl. In the most extreme case, we would also like to point out the possibility of submitting a complaint to the Dutch Data Protection Authority.

RETENTION PERIOD

We store our data in the context of the business interest and no longer than is (legally) necessary.

DATA PROVISION

The data is shared exclusively and only for the implementation of agreements with parties that have committed themselves to the same agreement. We have entered into a processing agreement with these parties. In addition, we share the data to comply with our legal obligation. We do not sell our data to third parties.

SAFETY

Our information systems and programs are well protected. We take all appropriate technical and organizational measures to prevent misuse and unauthorized access to your personal data. For instance:

 • Secure access to office buildings
 • Applying an adequate password policy
 • Security of communication equipment
 • Security and updating of software and website
 • Deleting outdated data
 • Access to (personal) data is only possible for authorized employees

QUESTIONS

For questions about our privacy policy or questions about accessing or deleting your personal data, you can contact us by email office@benthemcrouwel.nl or telephone +31 20 642 01 05. This privacy statement has been updated on 26 July 2019. This statement can be changed as a result of legislative changes or new case law. That is why we advise you to consult this section regularly when you visit our website.