Disclaimer email
Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u deze e-mail direct aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. Het is niet toegestaan deze e-mail en de inhoud daarvan zonder toestemming van Benthem Crouwel Architekten BV bna te gebruiken, te kopiëren of openbaar te maken aan derden. Benthem Crouwel Architekten BV bna sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail.

Gebruiksvoorwaarden digitale bestanden
Alle digitale bestanden en gegevens in bijgaande e-mail blijven, conform artikel 76 van de SR’88 (versie 1995), c.q. artikel 35 van de SR’97, eigendom van Benthem Crouwel Architekten BV bna. Eveneens behoudt Benthem Crouwel Architekten BV bna hierover, conform artikel 77 lid 1 van de SR’88 (versie 1995), c.q. artikel 36, lid 1 van de SR’97, de volledige auteursrechten.

Digitale illustraties (bitmaps) mogen alleen zonder verdere aanpassingen en/of toevoegingen voor publicatiedoeleinden worden gebruikt. Bij publicatie dient ‘Benthem Crouwel Architekten BV bna’ als auteur opgegeven te worden.

Digitale tekeningen zoals Autocad- en/of 3D-studio-bestanden en -gegevens zijn bedoeld als onderlegger, waaraan informatie kan worden toegevoegd. Het is dan ook niet toegestaan deze bestanden, zoals door ons verstrekt, op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, hergebruiken of manipuleren. De bestanden mogen evenmin op enige wijze aan derden worden verstrekt, of na beëindiging van het project in uw bezit blijven. Bestanden en/of gegevens waarin door uw toedoen (of door toedoen van derden) een verandering of toevoeging heeft plaatsgevonden (binnen de grenzen van het auteursrecht) moeten worden voorzien van een opschrift waarin dit herkenbaar is en waarin uw bedrijf of instelling vermeld wordt.

Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken na uitdrukkelijke toestem­ming van Benthem Crouwel Architekten BV bna.

Bij het niet nakomen van de hierboven genoemde voorwaarden, zult u aansprakelijk worden gesteld voor de door ons gederfde inkomsten of gemaakte kosten. Door acceptatie van deze digitale bestanden en gegevens vrijwaart u Benthem Crouwel Architekten BV bna voor alle, door derden geleden schade en claims ter zake, voortvloeiende uit het gebruik van genoemde bestanden en gegevens, door u of door derden, ongeacht het feit dat door ons eventueel toestemming tot verspreiding is gegeven.


Disclaimer email
This e-mail and its contents are confidential and may be legally privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. Without permission of Benthem Crouwel Architekten BV bna, do neither use, nor copy or disclose the e-mail and its content to anyone. Benthem Crouwel Architekten BV bna is neither liable for the proper and complete transmission of the information in this e-mail nor for any delay in its receipt.

Conditions governing the use of digital files
In accordance with section 76 of SR’88 (1995) and article 35 of SR’97, all files and information in this e-mail, sent by Benthem Crouwel Architekten BV bna to the Client remain the property of Benthem Crouwel Architekten BV bna, which also retains all rights to copyright as specified in article 77 paragraph 1 of SR’88 (1995) and article 36 paragraph 1 of SR’97.

Illustrations provided in digital form, whether as bitmaps or otherwise, may only be published in their original form i.e. without further amendment or addition, and provided ‘Benthem Crouwel Architekten BV bna’ is acknowledged as their author.

Any files containing drawings in digital form, whether produced by AutoCAD or 3D Studio or otherwise, are intended as supporting material to which information can be added. Accordingly no such file supplied to the client by Benthem Crouwel Architekten BV bna may be duplicated, reused or manipulated in any way whatsoever, nor may it be sent or supplied to a third party in any way nor may it remain in the Client’s possession after the end of the project to which it relates. Any file or information to which an alteration or addition has been made by the Client or a third party within the

bounds of what is permitted by copyright law must be accompanied by a notice including this prohibition and giving the Client’s name.

No deviation from these conditions is permitted without the express permission of Benthem Crouwel Architekten BV bna.

In the event of non-compliance with the above conditions the Client will be held liable for any loss of income or additional costs incurred by Benthem Crouwel Architekten BV bna. The acceptance by the Client of any digital media or e-mail from Benthem Crouwel Architekten BV bna implies that the Client agrees to indemnify Benthem Crouwel Architekten BV bna against any claim relating to damage suffered by a third party arising from the use of any of the files or information contained in such digital media and e-mail notwithstanding any permission Benthem Crouwel Architekten BV bna may have given for the distribution of such files or information.