(English follows Dutch)

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website benthemcrouwel.nl en op alle via Benthem Crouwel Architects ontvangen bestanden en gegevens.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Via onze website worden geen persoonsgegevens opgeslagen. We zullen alleen de persoonlijke gegevens opslaan en gebruiken die u expliciet heeft verstrekt met betrekking tot een specifieke aangevraagde service. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Daarnaast kunnen wij deze gegevens inzetten voor marketingdoeleinden.

GEBRUIK VAN DE BENTHEM CROUWEL-WEBSITE

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Benthem Crouwel Architects zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Benthem Crouwel Architects garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Benthem Crouwel Architects wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

INFORMATIE VAN DERDEN, PRODUCTEN EN DIENSTEN

Wanneer Benthem Crouwel Architects links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Benthem Crouwel Architects worden aanbevolen. Benthem Crouwel Architects aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Benthem Crouwel Architects niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

DISCLAIMER VOOR VIA BENTHEM CROUWEL ARCHITECTS ONTVANGEN BESTANDEN

Alle digitale bestanden en gegevens op onze website, bijgaande opslagmedia en/of e-mail blijven, conform artikel 35 en 76 van de SR ’97, respectievelijk artikel 45 en 48 van DNR, eigendom van Benthem Crouwel Architects en/of haar opdrachtgevers. Ook behoudt Benthem Crouwel Architects hiervoor de volledige auteursrechten conform artikel 36, lid 1 van de SR ’97 respectievelijk artikel 46 van DNR.

DIGITALE BESTANDEN

Digitale bestanden mogen alleen na schriftelijke toestemming van Benthem Crouwel Architects zonder verdere aanpassingen en/of toevoegingen voor publicatiedoeleinden gebruikt worden. Bij publicatie moet Benthem Crouwel Architects als auteur en architect opgegeven worden.

DIGITALE TEKENINGEN

Digitale tekeningen en gegevens zijn bedoeld als onderlegger waaraan informatie kan worden toegevoegd. Het is op geen enkele manier toegestaan deze verstrekte bestanden te vermenigvuldigen, hergebruiken of manipuleren.

DERDEN

De bestanden mogen niet aan derden worden verstrekt, of na beëindiging van het project in uw bezit blijven. Bestanden en/of gegevens die door u of derden zijn aangepast (binnen de grenzen van het auteursrecht) moeten voorzien zijn van een opschrift, dit zodat de aanpassing en uw bedrijfsnaam herkenbaar zijn. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Benthem Crouwel Architects.

AANSPRAKELIJKHEID

Indien bovenstaande niet nagekomen wordt, stellen wij u aansprakelijk voor gederfde inkomsten en/of gemaakte kosten. Ongeacht het feit of wij toestemming hebben gegeven voor verspreiding, vrijwaart u Benthem Crouwel Architects bij acceptatie van deze digitale bestanden voor door u of door derden geleden schade en claims.

WIJZIGINGEN

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Benthem Crouwel Architects.

English

The conditions of this disclaimer apply to this website benthemcrouwel.nl and to all files and data received via Benthem Crouwel Architects.
By visiting this website and / or using the information offered on or via this website, you agree to the applicability of this disclaimer.

USE OF PERSONAL INFORMATION

This website does not store personal data. We will only store and use the personal information that you have provided explicitly regarding a specific requested service. We use this data to implement specific agreements and to fulfill our legal obligations. We can also use this data for marketing purposes.

USE OF THE BENTHEM CROUWEL WEBSITE

The information on this website is only intended as general information. No rights can be derived from the information on this website. Although Benthem Crouwel Architects takes care when compiling and maintaining this website and makes use of sources that are considered reliable, Benthem Crouwel Architects cannot guarantee the correctness, completeness and topicality of the information provided. Benthem Crouwel Architects does not guarantee that the website will function without error or interruption. Benthem Crouwel Architects explicitly rejects any liability with regard to the correctness, completeness, topicality of the information provided and the (undisturbed) use of this website.

INFORMATION FROM THE THIRD PARTIES, PRODUCTS AND SERVICES

When Benthem Crouwel Architects displays links to third-party websites, this does not mean that the products or services offered on or through these websites are recommended or endorsed by Benthem Crouwel Architects. Benthem Crouwel Architects accepts no liability and no responsibility for the content, use or availability of websites referred to on or referring to this website. The use of such links is at your own risk. The information on such websites has not been assessed by Benthem Crouwel Architects for accuracy, reasonableness, timeliness or completeness.TERMS AND CONDITIONS OF USE OF DIGITAL STORAGE MEDIA/E-MAIL

All digital files and data contained on our website or in the enclosed storage media and/or e-mail will remain the property of Benthem Crouwel Architects, in accordance with articles 35 and 76 of SR ’97 (Standard Conditions for the legal relationship between commissioning authorities and architects) and articles 45 and 48 of DNR (the New Rules governing the legal relationship between clients and architects, engineers and consultants). In addition, Benthem Crouwel Architects will retain the full copyright pursuant to article 36, paragraph 1 of SR ’97 and Article 46 of DNR.

DIGITAL ILLUSTRATIONS

Digital files may only be used after written permission for publication purposes without further modifications and/or additions. In the event of publication, Benthem Crouwel Architects shall be listed as the author.

DIGITAL DRAWINGS

Digital drawings and data are intended as underlying data to which information can be added. It is not permitted in any manner whatsoever to duplicate, reuse or manipulate these provided files.

THIRD PARTIES

It is also not permitted to provide the files to third parties, or retain them after completion of the project. Files and/or data modified by you or by third parties (within the limits of the copyright) must contain a marking in order to ensure that the modification and your company name can be identified. It is only permitted to deviate from these conditions with the explicit written prior consent of Benthem Crouwel Architects.

LIABILITY

If the conditions above are not complied with, we will hold you liable for loss of income and/or costs incurred. Regardless of whether we have given permission for distribution, upon acceptance of these digital files you indemnify Benthem Crouwel Architects against any damage or loss suffered or claims incurred by you or any third parties.

CHANGES

We maintain the right to change the information provided, including the information in this disclaimer, at any time without further notice. We advise you to regularly check this website and the information provided on this website, including this disclaimer, for updates and changes.

APPLICABLE LAW

Dutch law applies to both this website and the disclaimer. All disputes arising from or in connection with this disclaimer will be submitted exclusively to the competent court within the district of Benthem Crouwel Architects.